Vision

Vår vision är att Foodmark skall vara den mest framgångsrika livsmedelsleverantören i Sverige.

Vår mission är att inspirera till goda och enkla matupplevelser.

Vår affärsidé är att vi med våra starka varumärken ska erbjuda våra kunder och konsumenter god och enkel mat, för både fest och vardag.

Etiska fundament

Vårt etiska fundament ska utgöra rättesnöret för hur vi handlar. Vi ska aldrig kompromissa med etiska värderingar för att uppnå affärsmål. Var och en av oss, och Foodmark som företag, ska uppnå respekt och tillit genom ärlighet och integritet.

Ärlighet

Vi ska säga sanningen och vara uppriktiga mot både kollegor och omvärlden.

 • Ärlighet är för oss bland annat att vi i svåra situationer försöker ge hela bilden och redogöra för både det som är bra och det som är mindre bra.
 • Ärlighet är nära kopplat till en öppen dialog och involverande av berörda parter.
 • Öppenhet är för oss bland annat att hellre informera mer än mindre, att ge information förr hellre än senare och att skapa utrymme för att ge och få återkoppling.

Integritet

Integritet är att vi kan stå för det vi säger och att vi gör det vi säger att vi ska göra.

 • En person med integritet vet att det finns gränser som inte ska överskridas.
 • En person med integritet skaffar sig inte fördelar som han eller hon inte har rätt till.
 • En person med integritet följer samhällets lagar och regler samt Foodmarks interna riktlinjer.
 • En person med integritet ägnar sig inte åt mobbning, trakasserier eller diskriminering.

Redlighet

 • Vi skall säkerställa att kund eller slutkonsument inte blir vilseledd eller lurad. Det betyder alltså att vi som livsmedelsföretag säkerställer att varan motsvarar det som anges.
 • Vi som livsmedelsföretag har ett ansvar att sälja och servera säkra och rätt märkta livsmedel. Vi måste därför noga följa de krav som anges i livsmedelslagstiftningen.

 

Foodmarks värdegrund

Kärnan i den företagskultur vi vill skapa är uttryckt i följande fyra värderingar:

Långsiktighet

Vi är ett familjeägt företag som sedan många generationer satsar långsiktigt och strategiskt.

 • Vi skapar trygghet och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.
 • Vi agerar alltid utifrån ett långsiktigt perspektiv där de strategiska frågorna är i centrum.

Handlingskraft

Vi tar ansvar för de utmaningar vi ställs inför och agerar tydligt och målinriktat.

 • Vi vågar fatta beslut och tar ansvar för att uppnå våra målsättningar.
 • Vi levererar enligt beslutade riktlinjer och tidplaner och ser positivt på nya idéer och tankar.
 • Genom tydlig och rak kommunikation med våra kollegor löser vi de utmaningar som uppstår i arbetet.

Förtroende

Vi tror att människor arbetar bäst om det finns ett grundläggande förtroende.

 • Vi visar uppriktigt intresse och tillit.
 • Vi behandlar alla med respekt.
 • Vi tror på varandras förmågor och ambitioner.
 • Vi bryr oss om varandra och skapar möjligheter att växa utifrån individens behov.

Engagemang

Vi arbetar engagerat och fokuserat med våra mål och medarbetare.

 • Vi vill att alla ska delta aktivt.
 • Vi firar framgångar och uppnådda mål.
 • Vi är professionella och stolta över vårt arbete.
 • Vi tar eget ansvar för att hitta bra lösningar.

 

Ledarskap

Ledarskap i Foodmark

Ledarskapet i Foodmark skall bygga på våra kärnvärden och vårt etiska fundament.

Vi värderar betydelsen av att ha en nära och systematisk uppföljning av chefer och medarbetare, samt ett starkt fokus på kompetensutveckling.

Vårt förhållningssätt till verksamhetsstyrning är att säkerställa gemensamt språk och tydlighet i hela organisationen:

• Vad ledarskap är

• Hur ledarskap skall utövas

• Hur ledare och medarbetare ska följas upp

Kärnan i vår strategi är att vi tror på systematisk återkoppling och fokus på utveckling i nutid, men också för eventuella framtida roller. På så vis kan den enskilde medarbetaren uppnå sina mål och samtidigt utveckla sig personligen.